Montáž elektrických sietí

elektrické siete VN, NN, transformátorové stanice ...


Elektromontážne práce pre NN a VN

Montujeme kompletné nové elektrické siete alebo časti elektrických sietí, rekonštrukcia už existujúcich elektrických sietí.

vzdušné elektrické vedenie
káblové elektrické vedenie
spínacie prístroje vonkajších vedení - vypínače, odpínače
elektrické stanice
rozvodne
ostatné súčasti elektrickej siete
elektrorevízia

Montujeme alebo vymieňame verejné osvetlenie, bleskozvody, elektrické prípojky a pod.

Elektroinštalačné práce

kompletné elektroinštalačné práce
kontrola a oprava elektrickej inštalácie
odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie
rekonštrukcie elektroinštalácie
montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, rozvodných krabíc
zapájanie spotrebičov
výmena starých a inštalácia nových vedení
opravy v bytoch, rodinných domoch, aj v iných priestoroch
revízia elektrických zariadení

Spoločnosť HTS elektro s.r.o. kompletne pokrýva potreby zákazníka
v oblasti elektrifikácie budov

□ projekt pripojenia na sieť VN či NN
□ konkrétna realizácia zámeru