Montáž elektrických sietí

elektrické siete VN, NN, transformátorové stanice ...

Projektovaná kiosková TS(ZPUE S.A.)
typ: Mzb 1 22/630 - koncová do 400kVA
TR: 160kVA

projektovaná NN káblové vývody
3 x NAYY-J 4x150, l=3x15m, TS - jestv p.b.č.14

Projektové podzemnékáblové vedenie VN
VN: 3x20-NA2XS2Y 1x150 FM/25
l=120+15m, projekt. p.b."C" - nová TS bloková


Elektromontážne práce pre NN a VN

Montujeme kompletné nové elektrické siete alebo časti elektrických sietí, rekonštrukcia už existujúcich elektrických sietí.

vzdušné elektrické vedenie
káblové elektrické vedenie
spínacie prístroje vonkajších vedení - vypínače, odpínače
elektrické stanice
rozvodne
ostatné súčasti elektrickej siete
elektrorevízia

Montujeme alebo vymieňame verejné osvetlenie, bleskozvody, elektrické prípojky a pod.

Elektroinštalačné práce

kompletné elektroinštalačné práce
kontrola a oprava elektrickej inštalácie
odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie
rekonštrukcie elektroinštalácie
montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, rozvodných krabíc
zapájanie spotrebičov
výmena starých a inštalácia nových vedení
opravy v bytoch, rodinných domoch, aj v iných priestoroch
revízia elektrických zariadení

Spoločnosť HTS elektro s.r.o. kompletne pokrýva potreby zákazníka
v oblasti elektrifikácie budov

□ projekt pripojenia na sieť VN či NN
□ konkrétna realizácia zámeru