Montáž elektrických sietí

elektrické siete VN, NN, transformátorové stanice ...

Projekt

Zabezpečujeme projektovú prípravu a výkon inžinierských činností pre realizáciu stavieb.

Rozsah projekčných prác:

- projekt výstavby v elektroenergetike
- príprava montážnej projektovej dokumentácie
- projekt organizácie výstavby
- príprava projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie
- príprava projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: NN, VN, VVN
- zastupovanie investora (zákazníka) vo vzťahu voči energetickej spoločnosti
- poradenská činnosť

Zabezpečíme pripojenie na distribučnú sústavu, potrebnú projektovú dokumentáciu, povolenia, odborne Vás zastúpime pri jednaniach s energetickou spoločnosťou (VSD, a.s. a VSE, a.s,) pripravíme zmluvu o pripojení.

Dokumentácia

Dodáme potrebnú technickú dokumentáciu východzej revíznej správy.
Zabezpečíme prvú úradnú skúšku podľa STN.
Záruka na odovzdané dielo.

Spoločnosť HTS elektro s.r.o. kompletne pokrýva potreby zákazníka v oblasti elektrifikácie budov

□ projekt pripojenia na sieť VN či NN
□ konkrétna realizácia zámeru